POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego APSYS. Portal APSYS zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z naszej strony, zapewniamy, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności. APSYS może okresowo zmieniać tę politykę poprzez aktualizację niniejszej ​​strony. Powinieneś, od czasu do czasu, odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze wszelkich zmian.

Dokładamy starań, by przetwarzanie i ochrona Twoich danych osobowych odbywała się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administrator Danych Osobowych

W związku z powyższym informujemy Cię, że Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://pl.apsysgroup.com/ jest APSYS Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005,00 złotych wpłaconym w całości (dalej jako APSYS lub Administrator).

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności, przetwarzania przez APSYS Twoich danych osobowych lub korzystania z plików cookies możesz się z nami skontaktować za pomocą:

– korespondencji tradycyjnej, na adres: Apsys Polska S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa;

– poczty elektronicznej, na adres: office@apsysgroup.pl.

Inspektor Ochrony Danych

By zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: IOD@apsysgroup.pl O osobie wyznaczonej jako Inspektor Danych Osobowych informujemy w zakładce Kontakt.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

APSYS przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, czy złożoną prośbę za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody poprzez wysłanie formularza;
 • zbierania aplikacji do pracy i realizacji procesów rekrutacyjnych w APSYS na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w przeznaczonym do tego celu formularzu;
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu APSYS polegającego na umożliwieniu kontaktu z osobą składającą reklamację i jej rozpatrzenie;
 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu APSYS polegającego na umożliwieniu wyegzekwowania roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Poniżej informujemy także o dodatkowych celach w jakich przetwarzamy dane osobowe, takich jak przetwarzanie danych w ramach prowadzonego konta na Linkedin oraz wykorzystywania plików cookies.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chcesz skorzystać z funkcji jakie oferuje strona, np. zadać nam za jej pośrednictwem pytanie, aplikować na wybrane stanowisko pracy.

Prawa, z których możesz skorzystać:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
 • skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Realizacja Twoich praw

Możesz zdecydować się na ograniczenie zbierania lub wykorzystywania swoich danych osobowych w następujący sposób:

Jeśli będziesz chciał wycofać udzieloną nam zgodę, możesz zrobić to w dowolnym momencie, pisząc do nas e-mail na adres: office@apsysgroup.pl.

Jeśli chcesz otrzymać kopię informacji przechowywanych na Twoim komputerze, napisz do nas e-mail na adres: office@apsysgroup.pl.

Jeśli uważasz, że informacje, które posiadamy na Twój temat i które przechowujemy przez czas nieokreślony, są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy niezwłocznie napisać do nas e-mail na adres: office@apsysgroup.pl.

Jeśli chcesz poprawić lub usunąć niektóre lub wszystkie dane dotyczące ciebie, możesz poprosić o to pisząc e-mail na adres: office@apsysgroup.pl. Przypominamy jednak, że zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych dotyczących wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

Czas przechowywania danych

APSYS przechowuje dane osobowe jedynie przez czas racjonalnie niezbędny, w zależności od potrzeb udzielania odpowiedzi na pytania lub rozwiązywania problemów, niezbędnych ulepszeń, aktywacji usług i zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przechowywane przez rozsądny czas, nawet jeśli użytkownik przestał korzystać z usług APSYS. Poniżej znajdziesz szczegółową informację na temat tego przez jaki okres czasu przechowujemy Twoje dane:

 • dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, czy złożoną prośbę za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń;
 • dane przetwarzane dla celów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat oraz w celu obrony przed roszczeniami – będą przechowywane w archiwum do czasu przedawnienia roszczeń.;
 • dane przetwarzane dla celów rozpatrywania reklamacji – do czasu przedawnienia roszczeń z ich tytułu;
 • dane przetwarzane dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom APSYS, jak też podmiotom udzielającym wsparcia APSYS na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, projektowanie i utrzymanie strony internetowej, usługi prawne, marketingowe).

W ramach naszej strony korzystamy z usług systemu rekrutacji online  (eRecruiter), który umożliwia aplikowanie za pośrednictwem naszej strony na wybrane przez Ciebie oferty pracy. Jest to nasz podmiot przetwarzający.

Każde ogłoszenie w zakładce Pracuj w Apsys spełnia obowiązek informacyjny.

Cookies

Co zbieramy?

 • Możemy gromadzić następujące informacje: Dane lokalizacyjne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • Inne istotne informacje dotyczące badań i/lub ofert klientów.

Pełna lista gromadzonych przez nas plików cookies znajduje się w części Lista gromadzonych przez nas plików cookie.

Co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami?

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę.

Ochrona

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji zbieranych online.

Jak korzystamy z plików cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dodatkowo Użytkownik SERWISU może ustawić w  Ustawieniach plików cookies

zakres zapisywania plików cookies przez serwer www, jednakże ograniczenia ich stosowania mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych SERWISU.

Linki, przekierowania do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych (np. poszczególnych centrów handlowych, strony miast). Jednak po użyciu tych linków w celu opuszczenia naszej witryny należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad innymi stronami. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji podanych podczas ich odwiedzania, te strony nie są objęte niniejszą deklaracją dotyczącą prywatności. Za działanie tych stron odpowiadają ich właściciele i dostawcy. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z regulacjami  dotyczącymi prywatności danej witryny internetowej.

Na naszej stronie korzystamy także z wtyczek portali społecznościowych, by umożliwić ich użytkownikom dzielenie się treściami naszej strony. Po kliknięciu w taką wtyczkę otworzy się okno portalu społecznościowego lub strony, za pomocą której będziesz mógł się podzielić wybraną treścią. Za działanie tych portali i stron odpowiadają ich dostawcy. Więcej informacji na temat tego jak wskazane wyżej podmioty (dostawcy) przetwarzają dane osobowe i wykorzystują pliki cookie możesz uzyskać zapoznając się z politykami prywatności i regulaminami tych portali i stron.

Dane zbierane za pośrednictwem Linkedin

APSYS posiada profil na portalu społecznościowym Linkedin po to, by kontaktować się z użytkownikami tego portalu. Przetwarzamy w związku z tym Twoje dane osobowe, gdy jesteś jego użytkownikiem i odwiedzasz nasz profil, bądź wchodzisz z nim w interakcje (komentarze, przesyłane wiadomości). Gromadzimy w ten sposób także dane dotyczące Twojej aktywności na naszym profilu. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu nam kontaktu z innymi użytkownikami portalu i podejmowaniu innych działań zgodnie z regulaminem Linkedin.

Pamiętaj, że Linkedin posiada własną regulację i zasady działania, które są niezależne od nas, w związku z tym jako użytkownicy Linkedin i Ty i my jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminem zaakceptowanymi w ramach tego portalu. Pamiętaj, że jako użytkownik Linkedin możesz także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami tego portalu.

Oprogramowanie, pliki cookies innych podmiotów

W ramach naszej strony korzystamy z odtwarzaczy multimediów Youtube oraz narzędzi analitycznych Google (Google Analytics, doubleclick.net).

Pliki cookie tych podmiotów wykorzystywane są do zebrania informacji na temat tego w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, z jakiego urządzenia korzystasz bądź z jakiej przeglądarki oraz statystyk w jaki sposób korzystasz z filmów Youtube na różnych stronach. W przypadku urządzeń mobilnych zbierane są również dane o Twojej lokalizacji. Pliki cookie nadają także unikalne identyfikatory Twoim urządzeniom, co umożliwia późniejsze identyfikowanie Cię na innych stronach internetowych oraz innych urządzeniach. W ten sposób zebrane informacje umożliwią nam/ wskazanym podmiotom wyświetlanie reklam kierowanych w oparciu o analizę zebranych informacji.

Podmioty te zbierają i wykorzystują te informacje we własnych celach, więcej informacji na ten temat możesz znaleźć politykach prywatności tych podmiotów.

Poniższa tabela zawiera pliki cookie, które zbieramy i informacje, które przechowują.

Nazwa  cookies Opis cookies
Google Analytics Zbieranie informacji, takich jak liczba odwiedzających, sposób ich dotarcia do Witryn i odwiedzanych stron. Korzystamy z tych informacji, aby sporządzać raporty i poprawić naszą wydajność.
LinkedIn LinkedIn używa plików cookie.Więcej informacji na : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


PHPSESSID
 Zachowuje stan sesji użytkownika na żądanie strony.

_ga              Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

_gat     Używany przez Google Analytics do ograniczania stawek za zgłoszenie

_gid     Rejestruje unikalny identyfikator służący do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

GPS Rejestruje unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie geograficznej lokalizacji GPS.

IDE Używany przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika witryny po wyświetleniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i zaprezentowania użytkownikom reklam kierowanych.

PREF  Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany przez Google do przechowywania statystyk dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z filmów YouTube na różnych stronach internetowych.

r/collect Ten plik cookie służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania użytkownika. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych

test_cookie Używany do sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika wspiera ciasteczka

VISITOR_INFO1_LIVE  Próbuje oszacować szerokość pasma użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami YouTube.

YSC Rejestruje unikalny identyfikator, aby trzymać statystyki, które filmy z YouTube użytkownik może zobaczyć.