COMPLIANCE

Zawsze działamy zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi

Podstawowe funkcje systemu compliance w firmie:

#1

regulacje - zgodność compliance

#2

zarządzanie ryzykiem braku zgodności

#3

doradztwo compliance w firmie

#4

audyt compliance w przedsiębiorstwie

Zakres procedur i zasad compliance w Apsys:

→ przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

→ właściwe postępowanie z informacjami poufnymi

→ Ochrona danych osobowych

→ Unikanie konfliktów interesów

→ Przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników

→ Weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów

→ Obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa

→ Doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych

→ Compliance prawny – współpraca z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny