BENOIT CHARLES

Od 2016:   Prezes, Apsys Polska

2013-2016: Dyrektor Rozwoju, Immochan International

2007-2013: Dyrektor Generalny, Immochan Polska

2005-2007:, Dyrektor ds. Promocji, Immochan France

2002-2005: Doradca, Apsys France